Việc đáng làm

Pháp thoại ngày 16 tháng 3 năm 2006, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.