Tình thầy trò

Pháp thoại ngày 5 tháng 3 năm 2006, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.