Thiền tập cho gia đình

Pháp thoại ngày 4 tháng 8 năm 2006, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.