Ôm lấy niềm đau- Bài tụng thiếu nhi

Pháp thoại ngày 6 tháng 7 năm 2006, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.