Liệng sợi tơ sen trói mãnh hổ

Pháp thoại ngày 7 tháng 12 năm 2006, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.