Kinh Quán Niệm Hơi Thở 02

Pháp thoại ngày 25 tháng 5 năm 2006, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.