Kinh Quán Niệm Hơi Thở 01

Pháp thoại ngày 18 tháng 5 năm 2006, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.