Đời sống tâm linh 02- vấn đáp

Pháp thoại ngày 15 tháng 10 năm 2006, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.