Chánh niệm, con đường vào cõi giải thoát

Pháp thoại ngày 9 tháng 11 năm 2006, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.