Pháp thoại khoá tu mùa Xuân, Hè, Thu 2010

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất  xin quý vị thứ lỗi và hoan hỷ, và bạn có thể tham khảo thêm trong phần mp3

27.06.2010     Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 1) văn bản: Phẩm Nê Hoàn – Kinh Pháp Cú                                                                       mp3
01.07.2010    Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 2)      mp3
04.07.2010    Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 3)      mp3


Mùa Hè 2010

26.07.2010    Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để mở rộng trái tim  mp3

02.08.2010  Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để giúp người kia thay đổi mp3

 

Mùa xuân năm 2010

Kinh Duy Lâu Lặc Vương

2010 04 01 LH VN duy lâu lặc vương 

2010 04 25 UH VN duy lâu lặc vương

2010 04 29 LH VN duy lâu lặc vương

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

01. 2010 05 02 NH VN chiếc lưới ái ân

02. 2010 05 06 UH VN chiếc lưới ái ân

03. 2010 05 09 LH VN Chiếc lưới Ái Ân

04. 2010 05 13 NH VN chiếc lưới ái ân

05. 2010 05 16 UH VN chiếc lưới ái ân 

06. 2010 05 20 LH VN Kinh Chiếc Lưới Ái Ân- hơi thở và niềm tin

07. 2010 05 23 NH VN chiếc lưới ái ân

 

 

Dòng tu  tiếp hiện 11.06.2010

Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại

Mùa Hè năm 2010
Mùa Thu năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại

2010 11 18 NH VN Kinh rong chơi trời phương ngoại 01

2010 11 21 UH VN Kinh rong chơi trời phương ngoại 02

2010 11 25 LH VN Kinh rong chơi trời phương ngoại 03

2010 11 28 NH VN Kinh rong chơi trời phương ngoại 04