Xây dựng Tăng thân là việc quan trọng

Pháp thoại ngày 18 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.