Xây dựng Tăng thân là quan trọng

Pháp thoại ngày 22 tháng 11 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.