Vai trò của vị trụ trì

Pháp thoại ngày 18 tháng 1 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.