Tu tập với nội dung

Pháp thoại ngày 24 tháng 5 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.