Trí vô phân biệt

Pháp thoại ngày 29 tháng 7 năm 2001, chùa Cam Lộ, Xóm Hạ.