Tình thương chân thật

Pháp thoại ngày 22 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.