Thiết lập truyền thông

Pháp thoại ngày 5 tháng 8 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.