Thầy tưới hoa các đệ tử

Pháp thoại ngày 29 tháng 4 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.