Thần thức và thân xác

Pháp thoại ngày 15 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.