Tăng Ni Kim Sơn thiền tập

Pháp thoại ngày 20 tháng 9 năm 2001, tại Tu viện Kim Sơn.