Tâm và đối tượng của tâm

Pháp thoại ngày 11 tháng 1 năm 2001