Tam quy và ngũ giới, làm trong bổn phận

Pháp thoại ngày 4 tháng 2 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.