Sống và chết

Pháp thoại ngày 18 tháng 11 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.