Sen nở trời phương ngoại

Pháp thoại ngày 6 tháng 5năm 2001, tại Tu viện Lộc Uyển, Mỹ.