Rong chơi trong sinh diệt

Pháp thoại ngày 22 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.