Nói về kết quả của soi sáng

Pháp thoại ngày 1 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.