Nguồn gốc khổ đau

Pháp thoại ngày 13 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.