Nghe mưa cho Thầy

Pháp thoại ngày 8 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.