Nắm được tâm hành là bắt đầu chuyển hoá

Pháp thoại ngày 8 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.