Ly sinh hỷ lạc

Pháp thoại ngày 27 tháng 7 năm 2001