Lạy thứ ba – vượt thoát sinh tử

Pháp thoại ngày 31 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.