Khoá tu xuân, thiền hành

Pháp thoại ngày 3 tháng 6 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.