Kể chuyện mổ mắt ở California

Pháp thoại ngày 12 tháng 4 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.