Hiện pháp lạc trú

Pháp thoại ngày 24 tháng 6 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.