Gỡ nút thắt trong lòng

Pháp thoại ngày 11 tháng 3 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.