Giảng hoá bài Sám Quy Mạng

Pháp thoại ngày 15 tháng 4 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.