Đừng đi lang thang- sống chánh niệm là đền ơn Thầy

Pháp thoại ngày 1 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.