Đoàn thực

Pháp thoại ngày 27 tháng 5 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.