Cởi trói cho mình trước khi giải cứu người khác

Pháp thoại ngày 15 tháng 2 năm 2001, tại Xóm Mới, chùa Từ Nghiêm.