Chủ thể và đối tượng nhận thức

Pháp thoại ngày 4 tháng 1 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.