Chánh niệm

Pháp thoại ngày 24 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.