Chánh ngữ chánh nghiệp

Pháp thoại ngày 17 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Thượng, chùa Pháp Vân.