Chánh mạng

Pháp thoại ngày 20 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.