Chánh mạng bảo hộ cho mình, cho môi sinh

Pháp thoại ngày 20 tháng 7 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.