Cái lớn trong cái nhỏ – Hạt bắp có tất cả

Pháp thoại ngày 11 tháng 2 năm 2001, tại Xóm Hạ, chùa Cam Lộ.