Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

Bài 49: Cư Trần Lạc Đạo (Hội 7; 8 )

Hiện tài liệu Video bài này đang bị mất xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại Phần 2: Vườn thiền Việt Nam. mp3

Bài tiếp theo >>