Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

Bài 48: Cư Trần Lạc Đạo (Hội 5; 6)

Hiện tài liệu Video bài này đang bị mất xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại Phần 2: Vườn thiền Việt Nam. mp3

Bài tiếp theo >>