Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

Trong phần 2 của khoá giảng có một số bài (22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32 và 34) được chuyển qua Phần 3 – Phương pháp tu tập tại Làng Mai của khoá giảng để phù hợp với chủ đề, xin quý vị tiếp tục qua phần 3 để tìm hiểu.

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất (Bài 27; 40; 45; 48; 49) xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại Phần 2: Vườn thiền Việt Nam. mp3

27
40
45
48
49
Bài 10: Đạo Bụt truyền qua Việt Nam
Bài 11: Phương pháp đạt thiền
Bài 12: Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thở
Bài 13: Tứ thiền & Đạo chí
Bài 14: Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12
Bài 15: Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13
Bài 16: Quán li tham và tịch diệt
Bài 17: Thiên đường và địa đường
Bài 18: Tổng trì tam muội
Bài 19: Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội
Bài 20: Tu cho tổ tiên
Bài 21: Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông
Bài 26: Vô đắc & thiền phái Vô ngôn thông
Bài 27: Mỗi hiện tượng là bông hoa
Bài 28: Thiền thoại đầu
Bài 33: Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VN
Bài 35: Trần Thái Tông
Bài 36: Trần Thái Tông (tt) – Tu tập trong tăng thân
Bài 37: Thiền phổ và nhu yếu của vua
Bài 38: Vô vị chân nhân
Bài 39: Thiền sư Thường Chiếu
Bài 40: Hiện Pháp Lạc Trú
Bài 41: Tuệ Trung Thượng sĩ
Bài 42: Tuệ Trung Thượng sĩ – Cái nhìn bất nhị
Bài 43: Văn oai nghi – Tuệ Trung Thương sĩ
Bài 44: Cư Trần Lạc Đạo (hội 1) – Trần Nhân Tông
Bài 45: Cư Trần Lạc Đạo (tt)
Bài 46: Thương không phải là hưởng thụ – Cư Trần Lạc Đạo (hồi 3)
Bài 47: Cư Trần Lạc Đạo (hội 3-4)
Bài 48: Cư Trần Lạc Đạo (tt)
Bài 49: Cư Trần Lạc Đạo (tt)
Bài 50: Cư Trần Lạc Đạo (hội 8-9)
Bài 51: Cư Trần Lạc Đạo (hội 10)
Bài 52: Cư Trần Lạc Đạo (hội 10 tt)