Nhiếp đại thừa luận 9.

Pháp thoại ngày 11 tháng 02 năm 2001 tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.