Nhiếp đại thừa luận 8.

Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân,, xóm Thượng.